Farskap og utenlandsk surrogatmor

Informasjon hentet fra: NAV, Familie, Farskap og Foreldreansvar

 

Fastsettelse av farskap-barn født av utenlandsk surrogatmor (og krav om DNA-testing)

Publisert  23.06.10

 

Barne, likestillings- og inkluderingsdepartementet har utredet spørsmål om fastsettelse av farskap ved medvirkning av norsk utenriksstasjon i tilfeller hvor barnet er født av en utenlandsk kvinne og det foreligger en surrogatiavtale.

Surrogatiavtaler er ikke tillatt etter norsk rett, og en slik avtale kan ikke legges til grunn for etablering av farskap eller morskap i Norge. Surrogatmoren er etter norsk rett barnets mor, jf barneloven § 2. Dersom hun er gift, er det ektefellen som er far til barnet, jf barneloven § 3.

Overføring av morskap kan kun skje i form av adopsjon. Farskap kan imidlertid fastsettes etter norske regler dersom den som er oppgitt som far, er bosatt i Norge, jf barneloven § 81.  

I tilfeller hvor barnets mor (surrogatmor) er ugift, kan farskap fastsettes ved erkjennelse på norsk utenriksstasjon dersom surrogatmoren oppgir den mannen som er bosatt i Norge, som far til barnet. Det er ikke tilstrekkelig at mannen fremlegger surrogatiavtalen som bevis for at han er oppgitt som far. 

I tilfeller hvor barnets mor (surrogatmor) er gift, vil hennes ektefelle være barnets far i henhold til norsk rett. Farskapet kan endres etter barneloven § 7 dersom surrogatmoren oppgir den mannen som er bosatt i Norge, som far til barnet, og han erkjenner farskapet. Farskapserkjennelsen må deretter godtas av surrogatmoren og av hennes ektefelle. Det må også avgis prøver for DNA-analyse av barnet og mannen som har erkjent farskapet. Det er NAV som fatter vedtak etter barneloven § 7.  Farskapserkjennelsen og godkjennelsene vil derfor bli oversendt fra utenriksstasjonen til NAV-kontoret der mannen er bosatt. Det samme gjelder prøveresultatet fra Rettsmedisinsk institutt.

Barne, likestillings- og inkluderingsdepartementet har i brev til Utenriksdepartementet gjort rede for gjeldende rett og hvordan disse sakene skal håndteres ved de aktuelle utenriksstasjonene. Alle nødvendige skjemaer skal fylles ut av utenriksstasjonen ved personlig fremmøte der. 

 

Oslo Universitetssykehus HF, Rettsmed. fag, Seksjon for rettsgenetisk slektskap og identitet, pb 4950 Nydalen, 0424 Oslo | Tlf: +47 23013150  |  E-post: rettsgenetikk@ous-hf.no

Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS©2019 produkt