Norsk fødselsnummer og krav om DNA-testing

 

Tildeling av fødselsnummer for norske statsborgere i utlandet

Brosjyre eller bok, 29. april 2010 (Skatteetaten)

Hvem kan få tildelt fødselsnummer?

Fødselsnummer tildeles i utgangspunktet personer som fødes i Norge eller personer som registreres som bosatt her.

Fødselsnummer kan også tildeles norske statsborgere bosatt i utlandet når fødselsnummer er nødvendig for utstedelse av norsk pass.

Fødselsnummer tildeles av Skatt nord, Personregisteret. 9613 Hammerfest

Hvem kan søke om fødselsnummer til bruk i norsk pass?

For barn født i utlandet er det kun passmyndighet som kan søke om fødselspersonnummer, jf endring i passforskriften § 9. For myndige personer er det personen selv, eller norsk utenriksstasjon som kan søke om fødselsnummer til pass. Vi viser her til

Passforskriften § 9; Fødselsnummer: Dersom søkeren mangler fødselsnummer (fødselsdato med tillegg av personnummer), skal søkeren eller passmyndigheten overfor ansvarlig myndighet fremsette krav om tildeling av fødselsnummer.  For barn født i utlandet er det bare passmyndigheten som kan fremsette slikt krav.  Ved tvil om dokumentasjonens ekthet må utenriksstasjonen i vedkommende land kontaktes for å bistå med verifisering.  Fødselsnummeret skal innføres i passet.

Den fullstendige oppdaterte forskriften kan finnes på lovdata.

For barn født i utlandet, henvender barnets foreldre seg til passmyndigheten (norsk utenriksstasjon) som tar stilling til om barnet er norsk statsborger. Dersom barnet er norsk statsborger, sender passmyndigheten søknad til Personregisteret om tildeling av fødselsnummer for barnet.

Myndige personer kan sende søknad direkte til Personregisteret, eller via norsk utenriksstasjon.

Hvor sendes søknaden om fødselsnummer?

Begrunnet søknad med dokumentasjon sendes som brev til:

Skatt nord - Hammerfest
Personregisteret
9613 Hammerfest

Hvilken dokumentasjon må fremlegges?

Barn født i utlandet

 • Fødselsattest, hvis det skal registreres foreldre på barnet,  må foreldrenes pass fremlegges.

Myndige personer

 • Gyldig norsk pass.
 • Alle kopier som sendes ved søknad skal være bekreftet rett kopi av norsk utenriksstasjon, notarius publicus eller annen offentlig myndighet. Vi ønsker ikke originale dokumenter tilsendt.
 • Oversettelse av dokumenter skal være gjort av norsk statsautorisert translatør eller norsk utenriksstasjon.
 • Attester utstedt i andre land enn Vest-Europa, Japan, Australia, New Zeeland, USA og Canada skal være legalisert/påført apostille eller attestene må være godkjent av norsk utenriksstasjon. Det er gjort unntak for enkelte land, se nedenfor.

Generelle krav til dokumentasjonen som må fremlegges

Apostille betyr at apostillestempel er påført originaldokumentet fra myndighetene i det aktuelle land i henhold til Haag-konvensjonen av 1961 om internasjonal privatrett. (også kalt apostillekonvensjonen).

Oversikt over land som har sluttet seg til konvensjonen, hvilke myndighet i de aktuelle land som er autorisert til å påføre apostille finner du ved å trykke på lenken under

http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.authorities&cid=41

 

Legalisering betyr at utenriksmyndighetene bekrefter at underskriveren av dokumentet er innehaver av den stilling som er angitt i dokumentet, og at vedkommende har rett til å utferdige et slikt dokument. Dette gjelder ikke land som har sluttet seg til ovennevnte konvensjon.

Unntak

For attester fra Pakistan, Irak, Somalia, Afghanistan, Sri Lanka, Filippinene, Nigeria, Eritrea, Etiopia, Uganda, Burundi,  Vietnam ,  Burkina Faso, Guinea, Gambia, Sierra Leone, Liberia, elfenbenskysten, Mali, India, California og Ukraina gjelder særlige regeler. Ta kontakt med vedkommende norske ambassade for nærmere informasjon.

http://www.norway.info/

 

 

 

Barn født i utlandet

Barn født i utlandet

Artikkel, 18. juni 2010 (Skatteetaten)
Del/tips Utskriftversjon Lytt til teksten

Når et barn er født i utlandet av norske foreldre, må foreldrene møte opp på skattekontoret sammen med barnet når familien kommer tilbake til Norge for at barnet skal bli registrert bosatt i Norge.

 • Foredrene må først ordne pass til barnet. Dette gjøres vanligvis før familien kommer til Norge, via en norsk utenriksstasjon. Hvis ikke passet er ordnet før familien kommer til Norge, må pass ordnes via passkontoret (politiet) i Norge.
 • Foreldrene må melde flytting fra utlandet for barnet (og evt. også for seg selv).
 • Husk å ta med barnets pass.
 • Et barn blir norsk statsborger dersom en av foreldrene er norsk statsborger. Dette gjelder også når barnet er født i utlandet.

Hvis familien skal bo i utlandet, kan barnet få fødselsnummer i forbindelse med søknad om norsk pass. Dette får du ved å ta kontakt med en norsk utenriksstasjon i det landet du oppholder deg i. Husk å ta med barnets fødselsattest.

Hvis barnet er født i…

 • …Vest-Europa
 • …Japan
 • …Australia
 • …New Zeeland
 • …USA
 • …Canada

 

… må fødselsattesten være i original eller som bekreftet kopi fra norsk utenriksstasjon/notarius publicus i vedkommende land. Hvorvidt Apostille/legalisering er nødvendig må avklares med vedkommnede utenriksstasjon.

I tillegg til fødselsattest, vil det normalt være påkrevd med DNA-test hvis barnet er født i:

 • Afghanistan

 • Burkina Faso
 • Burundi
 • Elfenbenskysten
 • Eritrea
 • Etiopia
 • Filippinene
 • Gambia
 • Guinea
 • Irak
 • Liberia
 • Mali
 • Myanmar (Burma)
 • Nigeria
 • Pakistan
 • Serbia 
 • Kosovo
 • Sierra Leone
 • Somalia
 • Sri Lanka
 • Uganda
 • Vietnam

Hvis barnet er født i et annet land enn nevnt ovenfor må fødselsattesten være påført apostille eller være legalisert av utstederlandets utenriksdepartement.

Apostille / legalisering

Apostille betyr at apostillestempel er påført originaldokumentet fra myndighetene i et utstederland som har sluttet seg til Haag-konvensjonen (apostillekonvensjonen) av 5.10.1961 om å sløyfe kravet om legalisering av utenlandske offentlige dokumenter.

Her kan du se en oversikt over land som har sluttet seg til konvensjonen, hvilke myndighet i de aktuelle land som er autorisert til å påføre apostille samt adresse, telefonnr. m.m.

Legalisering betyr at utenriksmyndigheten i utstederlandet ved påtegning har bekreftet at dokumentet er underskrevet/utstedt av kompetent myndighet. Dette gjelder ikke land som har sluttet seg til ovennevnte konvensjon. Kontakt utenriksmyndigheten i det aktuelle land.

Oslo Universitetssykehus HF, Rettsmed. fag, Seksjon for rettsgenetisk slektskap og identitet, pb 4950 Nydalen, 0424 Oslo | Tlf: +47 23013150  |  E-post: rettsgenetikk@ous-hf.no

Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS©2019 produkt