Farskap- eller morskapstest

u-------u

Vennligst benytt manuelt bestillingsskjema, se informasjon på første side.

Det biologiske farskapet til et barn kan bestemmes ved å utføre en DNA-test av prøver fra barn, mann og eventuelt mor.  

Når mor, barn og mulig far testes, vil resultatene av DNA-analysene som benyttes ved seksjonen enten vise at han ikke er far eller støtte hans farskap med en betydelig sannsynlighetsovervekt (større enn 1 000 000 : 1). Det vil si at analysen alene gir en sjanse for farskap større enn 99,9999 %.

Dersom mor ikke deltar med prøve, vil bevisstyrken kunne svekkes noe, men ved å utføre tilleggsanslyser tilstrebes det å oppnå en sannsynlighets-overvekt for farskap på minst 100 000 : 1, altså en sjanse for farskap på minst 99,999% i tilfeller der farskapet ikke utelukkes. Tilleggstester medfører forlenget analysetid (ca 15 virkedager totalt). 

Ved bestilling av DNA-test legges det til grunn at alle som skal delta har samtykket i utredningen. Foreldre med foreldreansvar samtykker på vegne av barn under 15 år. Du kan lese mer om saksgang og fremgangsmåte under "Informasjon".

 

Farskapstest der mulig far ikke er tilgjengelig for analyse: Se Slektskapstest.

Morskapstest: I enkelte tilfeller ønsker man å teste kun mor og barn. Dette er mest aktuell i forbindelse med fremlegging av dokumentasjon for folkeregisteret eller utlendingsmyndighetene. Dette gjøres på samme måte som en farskapstest.

Oslo Universitetssykehus HF, Rettsmed. fag, Seksjon for rettsgenetisk slektskap og identitet, pb 4950 Nydalen, 0424 Oslo | Tlf: +47 23013150  |  E-post: rettsgenetikk@ous-hf.no

Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS©2019 produkt