Farskap- eller morskapstest

u-------u

Vennligst benytt manuelt bestillingsskjema, se informasjon på første side.

Det biologiske farskapet til et barn kan bestemmes ved å utføre en DNA-test av prøver fra barn, mann og eventuelt mor.  

Når mor, barn og mulig far testes, vil resultatene av DNA-analysene som benyttes ved seksjonen enten vise at han ikke er far eller støtte hans farskap med en betydelig sannsynlighetsovervekt (større enn 1 000 000 : 1). Det vil si at analysen alene gir en sjanse for farskap større enn 99,9999 %.

Dersom mor ikke deltar med prøve, vil bevisstyrken kunne svekkes noe, men ved å utføre tilleggsanslyser tilstrebes det å oppnå en sannsynlighets-overvekt for farskap på minst 100 000 : 1, altså en sjanse for farskap på minst 99,999% i tilfeller der farskapet ikke utelukkes. Tilleggstester medfører forlenget analysetid (ca 15 virkedager totalt). 

Ved bestilling av DNA-test legges det til grunn at alle som skal delta har samtykket i utredningen. Foreldre med foreldreansvar samtykker på vegne av barn under 15 år. Du kan lese mer om saksgang og fremgangsmåte under "Informasjon".

 

Farskapstest der mulig far ikke er tilgjengelig for analyse: Se Slektskapstest.

Morskapstest: I enkelte tilfeller ønsker man å teste kun mor og barn. Dette er mest aktuell i forbindelse med fremlegging av dokumentasjon for folkeregisteret eller utlendingsmyndighetene. Dette gjøres på samme måte som en farskapstest.

Oslo Universitetssykehus HF, Rettsmed. fag, Seksjon for rettsgenetikk - slektskap og identitet, pb 4950 Nydalen, 0424 Oslo | Tlf: +47 23013150  |  E-post: rettsgenetikk@ous-hf.no

Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS©2020 produkt